Betingelser

Tjenesteavtale mellom Kunden og Nordic Hosting v.1.3.2

 

I. Generelt.

Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på www.nordichosting.com, samt bestillingsskjema, som kunden fyller ut for å få adgang til Nordic Hosting sine tjenester.

Tjenesteleverandøren er Nordic Hosting  med Org.nr 989 383 930, med den forretningsadresse som til enhver tid er registret på selskapet.

Ved motstrid mellom avtalevilkår går de spesielle bestemmelser foran de generelle, slik at følgende rangordning avgjør hvilke bestemmelser som skal legges til grunn for tjenesteforholdet; 1) Bestillingsskjema, 2) Tjenesteavtalen og 3) Standardvilkår.

Avtalen er inngått når kunden har avsendt korrekt utfylt bestillingsskjema og Nordic Hosting ved e-post – ordrebekreftelse – bekrefter at bestillingen er mottatt. Nordic Hosting har rett til å avvise ethvert oppdrag, forutsatt at retten påberopes innen 3 virkedager etter at slik e – post bekreftelse ble sendt.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med Nordic Hosting og som Nordic Hosting forholder seg til.

Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale.

Whois information er en interaktiv, forespørsel basert og offentlig tilgjengelig internett løsning som gir informasjon om eierskap, kontaktinformasjon etc av et gitt domene navn eller IP adresse.

Tjenesten er løpende og tidsubegrenset med minste varighet på 12 – tolv – måneder. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en nye avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av Tjenesten er innlevert jfr punkt X. Oppsigelse påvirker ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

Denne tjenesteavtalen regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale.

Noen toppnivådomener vil ha egne betingelser som trer i kraft ved bestilling.
Disse er publisert på våre nettsider under tld-krav her.

II. Tjenesten.

2.1 Generelt.

Avtalen gir kunden tilgang på tjenestemaskinen hos Nordic Hosting slik at Kundens internett-tjenester blir tilgjengelig for brukerne av Internett. Nordic Hosting sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde den fysiske tjenestemaskinen som benyttes.

Nordic Hosting er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom kunden har fulgt de instrukser som gjelder vedrørende bruk av tjenesten.

Ved feilmeldinger vil det bli iverksatt tester for å undersøke om feilen kan relateres til Nordic Hosting.

Nordic Hosting kan nekte kunden tilgang eller endre tjenestens administrasjonsverktøy (passord etc) inntil betaling for tjenesten er registrert.

Nordic Hosting har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren. Kunden har bruksrett til tjenestene og rettighetene hertil så langt det kan sies å være en naturlig del av tjenesten, samt at kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Ved bestilling, godtar kunden at Nordic Hosting sender informasjon relatert til kundens tjenester eller øvrige tjenester, via e-post til kontakt e-post adressen.

Kunden aksepterer at Nordic Hosting kan benytte seg av bannere og/eller logo eller annen reklame i tilknytning til kundens domenenavn eller IP adresse inntil domenenavnet eller IP adressen er tilknyttet en web tjeneste. Dette vil også gjelde for kunder som har bestilt en webløsning, men der websidene ikke er publisert.

2.2 Domeneregistrering.

Domeneregistrering omfatter søknad, registrering og administrasjon av domenenavn for bruk til tjenester over Internett. Tilleggstjenester relatert til domenenavn er beskrevet under punkt 2.5.

Når domenet er registrert vil kunden ha en eksklusiv bruksrett i tjenesteperioden(e)s løpetid forutsatt at kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Kunden plikter å overholde gjeldene domeneregler ved registrering og enhver bruk av domenet skal være i samsvar med de ulike toppnivås navnpolitikk.

2.2.1 Navntjenere.

Endringer av navntjenere finner som hovedregel sted ved at Kunden kontakter ny registrar for flytting.

Kunden er pålagt å sende melding til Nordic Hosting når slik flytting har funnet sted jf punkt X. Manglende meddelese på etterviselig måte medfører at tjenesteforholdet fortsetter inntil slik melding faktisk er mottatt.

2.2.2 Tvisteløsning.

Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til de ulike toppnivåers navnpolitikk. Nordic Hosting tilbyr ikke administrasjon eller bistand i større utstrekning enn hva som er pålagt Nordic Hosting iht. registraravtalen.

2.3 Webløsninger.

Nordic Hosting plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenestemaskinen i henhold til godt sikkerhetsnivå.

Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold.

Nordic Hosting foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband).

Kunden er pålagt å ta kopi av alt materiale som legges ut på Nordic Hosting sine tjenestemaskiner. Nordic Hosting vil under ingen omstendigheter erstatte tap som skyldes brudd på denne plikten.

2.4 E-post.

Nordic Hosting plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenestemaskinen i henhold til godt sikkerhetsnivå.

Nordic Hosting har rett til å stenge nede tjenesten dersom kunden ikke overholder gjeldende regler vedr spam eller annen ikke akseptert bruk av e-post som informasjons medium jf standardvilkår.

2.5 Tilleggstjenester

Nordic Hosting tilbyr diverse tilleggstjenester tilknyttet tjenestene som vist il i pkt 2 flg.

Tilleggstjenester legges til de eksisterende tjenester, og bestilles og faktureres separat.

2.5.1 Innskrenke produktutvalget.

Vi forbeholder oss retten til å innskrenke på produktutvalget, hvis det fører til det bedre og/eller øker stabiliteten på tjenesten. Dette være seg virusskanning, statistikk og/eller andre ressurskrevende tjenester. Nordic Hosting forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktutvalget uten ytteligere varsel.

2.5.2 Tredjeparts programvare.

Nordic Hosting tar ikke ansvar for funksjonaliteten til tredjeparts åpen kildekode programvare (Eks. MailMan, Mailscanner, AWstats, Webalizer, PHPnuke, Frontpage Ext. m.m. Listen er ikke uttømmende) som ikke vil fungere tilfredsstillende under valgt operativsystem, etter nødvendige sikkerhetsendringer og/eller i konflikt med vår egen programvare).

Nordic Hosting yter heller ikke teknisk support på tredjeparts programvare, men vil være behjelpelig så langt dette lar seg gjøre teknisk og ressursmessig sett.

III. Kundens plikter.

3.1 Generelt.

Domenesøknad/bestilling av web utføres av Nordic Hosting på bakgrunn av informasjon fra kunden.

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e – post el, kan Nordic Hosting ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen eller tjenesten uten varsel.

3.2 Domeneregistrering.

Det er kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid.

Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og / eller bruk av det aktuelle domenenavnet.

Kunden plikter å undersøke om domenet faktisk er registrert, selv etter fremsatt bestilling, og uansett før han eller hun pådrar seg utgifter for tjenester eller produkter som direkte henviser eller rimeligvis er relatert til domenet. Nordic Hosting vil ikke erstatte det tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt.

Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker kunden til at Nordic Hosting kan samle inn og publisere informasjon til Whois databasen. Slik informasjon kan være kundens navn, e-post adresse, telefaks og telefonnummer, IP adresse til primær og sekundær navntjener, navn til slike navntjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. Nordic Hosting formoder at kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

3.3 Webløsninger og Shop.

3.3.1 Overforbruk.

Dersom brukerens web belaster 10% over den avtalte lagringsmengde, over en periode på en måned, vil Nordic Hosting kunne gjøre kunden klar over dette, å anbefale kunden om enten å fjerne data eller oppgradere til et tjenestenivå med større lagringskapasitet. Dersom kunden ikke etterfølger denne anmodningen, vil Nordic Hosting kunne oppgradere brukerens tjeneste tilsvarende den diskplass kunden tar opp, uten at det gis samtykke fra brukeren. Nordic Hosting forbeholder seg retten til å stenge ned brukerens web.

3.3.2 Trafikk.

Nordic Hosting har i utgangspunktet fri trafikk på alle webhotell, men i tilfelle av grov utnyttelse eller trafikk som indikerer en feilsituasjon, forbeholder Nordic Hosting seg retten til å oppheve Brukers abonnenment eller å sette begrensninger på Brukers trafikk. Grov utnyttelse kan eksempelvis være brudd på noen av våre betingelser, samtidig som dette forårsaker et uforholdsmessig stort trafikkforbruk. Ved brudd på denne bestemmelsen skal kunden varsles per e-post før tiltak iverksettes.

3.3.3 Programvare.

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Nordic Hosting seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare.

3.3.4 Eierskap.

Brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere, informasjon på eget web område. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

3.3.5 Ansvar for publisering.

Materiale som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på hjemmesiden må antas retter seg mot.

3.3.5.1 Nordic Hosting har en familievennlig profil, og tillater ikke informasjon, henvisning til materiale eller fremstillinger som bl.a.:

– fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte som får informasjonen til å virke ufarlig eller rosverdig,
– viser pornografisk materiale,
– krenker menneskeverdet,
– glorifiserer krig,
– handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn,
– viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr,
– er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning.

Nordic Hosting kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som henvises til fra Kundens hjemmeside, er rettsstridig iht. denne bestemmelsen.

3.3.5.2 Følgende er ikke tillatt på Nordic Hosting sine servere

– Piratprogram,
– hackerprogram eller arkiver,
– warez websider,
– spamming software,
– bakgrunn kjørende program,

3.3.5.3 IRC/FFA

Vi tillater ikke å linke til, huse eller benytte IRC eller IRC boter som f.eks. eggdrop, bnc, ircd, ptlink psyBNC, BitchX eller lignende på våre servere.
Vi tillater ikke å linke til, huse eller benytte FFA Scripts på våre servere.

3.3.6 Konsesjoner.

Kunden og brukeren er ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger.

3.3.7 Om spredning av feilaktig informasjon m.m

Den eller de som er med på å spre feilaktig informasjon om Nordic Hosting som selskap, produkter eller tjenester blir øyeblikkelig suspendert. Det samme gjelder de som offentlig fremsetter trusler eller krenkelser av selskapet eller de anstatte. Nordic Hosting forbeholder seg også retten til å gå til erstatningssøksmål mot den eller de som forsettlig eller uaktsomt har påført selskapet eller noen av de ansatte et økonomisk tap.

3.3.8 Suspensjon

Den eller de som får sine tjenester suspenderet på grunn av brudd på tjenesteavtalen eller i medhold av denne, vil ikke få et eventuelt tilgodehavende tilbakebetalt.

IV. Kontrollmekanismer.

4.1 Sikkerhet og intern-kontroll.

Nordic Hosting formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for kunden, også har rett til å administrere over tjenesten. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang.

Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddeler Nordic Hosting endringer av kontrollopplysninger.

4.2 Passord.

Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanismer ved innlogging. Nordic Hosting har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord.

4.3 Back Up.

Kunden er forpliktet til å ta kopi (back-up) av filer og databaser som publiseres gjennom Nordic Hosting sine servere. Nordic Hosting vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi.

4.4 Innsyn og utlevering av opplysninger.

Nordic Hosting kan rutinemessig foreta søk i kundens database for informasjon som er lovstridig eller på annen måte i konflikt med vår markedsmessige profil skissert i punkt 3.3.5.1 ovenfor.

Nordic Hosting har plikt til å innføre interne rutiner som skal sikre at slik informasjon ikke kommer på avveie eller meddeles andre enn de utvalgte personer som foretar disse rutinemessige undersøkelser.

Nordic Hosting kan aksessere, herunder ta kopi av kundens lagrede informasjon, når det foreligger mistanke om at kunden selv publiserer, eller på annen måte bidrar til at ulovlig virksomhet distribueres eller på annen måte videreformidles fra Nordic Hosting sine tjenestemaskiner. Nordic Hosting skal slette kopien straks mistanken er avkreftet eller når behovet for kopi ikke lenger kan sies å være nødvendig.

Nordic Hosting vil under ingen omstendigheter gi andre innsyn i innhentet informasjon med mindre kunden selv samtykker, eller Nordic Hosting ved pålegg fra offentligrettslige myndigheter ilegges utleveringsplikt.

Nordic Hosting forbeholder seg retten til å videreformidle, og/eller informere de relevante offentlige myndigheter om mulig straffbar informasjon mv som distribueres, eller henvises til fra kundens hjemmeside.

V. Pris og betaling. 

5.1 Generelt.

Betaling skal enten skje mot faktura eller ved bruk av kredittkort. Ved forsinket betaling påløper 8,75% rente fra forfall. Ved purring på faktura påløper NOK 54.- i purregebyr.

Nordic Hosting kan beregne seg et fakturagebyr iht. gjeldende satser, for tiden (pr. 01.02.2006) NOK 30,-

Alle priser kan endres av Nordic Hosting med 3 måneders varsel, og uansett med 60 dagers varsel med virkning fra ny avtaleperiode. Kunden kan innen 30 dager fra slikt varsel ble avsendt si opp tjenesten med virkning for fremtidige avtaleperioder. Kunden må uavhengig av prisendring eller oppsigelse betale ut inneværende avtaleperiode.

Alle tjenester faktureres vanligvis forskuddsvis for 12 måneder. Faktureringstidspunktet kan variere.

Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter.

Ved manglende betaling vil tjenesten bli stengt, hvilket innebærer at all informasjon på våre servere vil bli slettet.

5.1.1 Kampanjepriser.

Alle kampanjepriser gjelder første år. Fra år 2 gjelder veiledende priser, hvis ikke annet er særskilt avtalt. Nordic Hosting er forpliktet til å opplyse om de veiledende prisene i markedsføringen.

5.2 Domeneregistrering.

Pris for registrering og parkering eller drift for det avtalte tidsrom er som oppgitt i bestillingsskjemaet. Deretter faktureres en årlig avgift avhengig av hvilket domene som er registrert.

5.3. Web og e post tjenster.

Priser per tjenesteperiode avhenger av hvilket tjenestenivå som er valgt.

5.4 Tilleggstjenester.

Tilleggstjenester faktureres per gang oppdraget utføres.

5.5 Konsultasjon ved personlige oppmøte ved våre kontorer.

Ønsker kunden å avtale møte med tekniker/webdesigner for utvikling/drift av tjenester, så faktureres dette pr. time. For tiden utgjør dette kr. 750 eks mva. pr. time. Inntil 3 -tre- timer blir refundert ved inngåelse av kontrakter som beløper seg over kr. 20 000 eks mva.

5.6 Konsultasjon ved elektronisk kommunikasjon

Samme betingelser som i pkt. 5.5 i denne avtalen vil her være gjeldene.

5.7 Konsultasjon hos kunden

I tillegg til de samme vilkårene som i pkt. 5.5, vil opphold og transportkostander i Norge faktureres med kr. 5 000 eks mva. pr . besøk.

Ved kundebesøk utenfor Norge, avtales dette særskilt med den enkelte kunden i forkant av besøket.

VI. Ansvarbegrensning. 

6.1 Toppnivå registrar.

Kunden anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN eller annen toppnivåregistrar og som Nordic Hosting må respektere som registrar av domener. Nordic Hosting kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser fra ICANN eller annen toppnivå registrar.

6.2 Skadesløsholdelse.

Kunden forplikter seg til å holde Nordic Hosting skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Nordic Hosting som har sammenheng med det materiale som Kunden eller brukeren har formidlet gjennom Nordic Hosting sine tjenestemaskiner.

6.3 Fraskrivelse av ansvar.

Nordic Hosting kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

Nordic Hosting vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.

Nordic Hosting holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Nordic Hosting kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbruddet. Det totale kravet kan ikke overstige kundens totale kostnader for tjenesten i et år.

Nordic Hosting er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser som det er lenket til fra Nordic Hosting’s internettsider.

6.4 Notice and Take Down – opphør eller suspensjon uten varsel.

Nordic Hosting kan uten forutgående varsel fjerne det krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, når mistanken om krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter Nordic Hosting sitt eget skjønn, synes berettiget og uansett om kunden ikke svarer på eller etterlever Nordic Hosting sitt krav om å fjerne materiale innen de frister som Nordic Hosting setter.

Opphør eller suspensjon påvirker ikke Kundens plikt til å betale for tjenesten for den eller de påfølgende aktuelle tjenesteperiode(r). Nordic Hosting kan slette materiale uten forvarsel jf. punkt 9.2 eller benyttes seg av fremgangsmåten som vist til i punkt 9.3.

VII. Force majeure.

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

VIII. Overdragelse, flytting eller videresalg.

8.1 Overdragelse.

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra Nordic Hosting. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

8.2 Flytting av domene. 

Ved flytting av domene til annen leverandør enn Nordic Hosting er hovedregelen at dette utføres av kundens nye leverandør iht. toppnivåets navnepolitikk. I de tilfeller hvor toppnivåets navnepolitikk krever en godkjennelse av Nordic Hosting, som den tidligere leverandør, skal det av sikkerhetsmessige grunner, benyttes et særskilt skjema utarbeidet av Nordic Hosting jf punkt X.

Kundeforholdet til Nordic Hosting må kanselleres iht. punkt X, slik at Kundeforholdet vil fortsette inntil korrekt melding er registrert mottatt.

8.3 Flytting av e – handels tjeneste (shop).

Easy Webshop tjenesten kan overflyttes til annen leverandør da Nordic Hosting selv sitter på kildekoden til dette produktet. Lisensen vil løpe som normalt for produktet etter flytting til annen leverandør.

8.4 Flytting for øvrig.

Ved flytting av øvrige tjenester til annen leverandør, må kundeforholdet til Nordic Hosting kanselleres iht. punkt X, slik at Kundeforholdet vil fortsette inntil korrekt melding er registrert mottatt.

8.5 Videresalg.

Videresalg av plass eller funksjonalitet er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Nordic Hosting.

IX. Angrerett, oppsigelse og stenging. 

9.1 Generelt om Angrerett.

Angrerett gjelder kun for forbrukere, ikke bedrifter. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webprodukter, som krever organisasjon- eller selskapstilknytning, kan man ikke påberope seg angrerett.

Ved bruk av angreretten skal Kunden benytte seg av et særskilt skjema jf. punkt X, og Nordic Hosting vil trekke tilbake leverte tjenester og kunden vil få betalingen refundert med de unntak av gjeldende rettsregler på området.

Angreretten gjelder i 14 dager fra bestillingstidspunktet.

9.1.1 30 dageres tilfredshetsgaranti

Med tilfredshetsgaranti mener vi at hvis du som forbruker i perioden fra vi har motatt din bestilling skulle finne et sammelignbart webhotell som er rimeligere enn oss, så vil du få refundert mellomlegget uten diskusjon. Eller du vil få et tilsvarende eller rimeligere tilbud hos oss. Det forutsettes at webhotellet har sine server og linjer i Norge. Webhotell som er hostet utenfor Norge, inngår ikke i garantien. Garantien gjelder kun webhotell og ikke domenenavn.

9.1.2 Domeneregistrering og tilleggstjenester.

Domene – tjenesten er levert når registrering av bruksrett har funnet sted hos toppnivåets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt selv om normal – 14 dagers – angrefrist ikke er utløpt.

Tilleggstjenestene utføres fortløpende og er engangsytelser. Kunden kan ikke avbestilles når oppdraget er gjennomført før angrefristen på 14 dager.

Dersom Nordic Hosting mottar avbestilling før domenet eller tilleggstjenestene faktisk er hhv. registrert eller utført og innen utløpet av angrefristen, skal betalingen refunderes kunden uavkortet.

9.1.3 Øvrige Tjenester.

Tjenesten kan sies opp innen 14 dager fra bestillingstidspunktet, forutsatt at angrefrist formularet er posttemplet eller på annen måte meddelt Nordic Hosting innen utgangen av angrefristen.

9.2 Generelt om oppsigelse.

Ved oppsigelse av Tjenestene vil all informasjon på våre servere bli slettet.

Dersom Tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt slettemelding til domenets toppnivåregistrar.

9.2.1 Oppsigelse fra Kunden.

Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper.

Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden.

Oppsigelse skal finne sted iht. punkt X.

9.2.2 Oppsigelse fra Nordic Hosting.

Nordic Hosting kan på hvilket som helst tidspunkt, og etter eget skjønn, velge å si opp tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel med mindre annet er avtalt.

9.3 Stenging eller suspensjon.

Ved brudd på bestemmelsene i punkt III. eller ved manglende betaling jf. V. eller etter oppsigelse eller suspensjon jf. X., vil Nordic Hosting nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste, påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste.

Vedvarende mislighold av ovennevnte bestemmelser, over en periode på 30 dager, kan av Nordic Hosting forståes som en oppsigelse fra Kunden jf. punkt 9.2 flg eller et vesentlig kontraktsbrudd, hvoretter tjenesten avsluttes og informasjon slettes uten varsel. Kundens betalingsforpliktelser gjelder uansett ut gjeldende avtaleperiode.

X. Fremgangsmåte ved behov for brukerstøtte, ved oppsigelse, angrerett mv.

10.1 Generelt.

Ved behov for brukerstøtte, ved eventuelle feilsituasjoner eller ved ønske om å benytte seg av angrerett, flytting, oppsigelse eller for bestilling av tilleggstjenester eller ved andre endringer av tjenesteomfanget skal kunden henvende seg til Nordic Hosting sin kundeservice.

10.2 Sikkerhet ved endringer.

Av sikkerhetsmessige hensyn plikter kunden å benytte seg av særskilte skjema, utarbeidet av Nordic Hosting, spesifisert etter hvilke endringer i tjenesten(e) kunden ønsker.

Skjemaet skal fylles ut av kunden på kundesiden.

Nordic Hosting kan velge å ignorere henvendelser når endringsskjema sendes fra en avsender som ikke er registrert som Kunde eller bruker hos Nordic Hosting, ved mangelfullt eller uleselig utfylt skjema, eller at skjema fremkommer i et annet format enn hva som stilles til kundens disposisjon fra Nordic Hosting.

10.3 Oppsigelse.

Oppsigelse av tjenesten gjøres ved at kunden logger seg inn på sin kundeside og legger inn en hennvendelse om at tjenesten ønskes sagt opp. Oppsigelser gjort pr. telefon til vårt supportsenter eller via e-post er ikke gyldige om det skulle oppstå en tvist om oppsigelse er gjort i rett tid.

XI. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning.

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av denne avtalen, kan Nordic Hosting kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene.

Stavanger vedtas som verneting.

Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.

XII. Ufravikelige rettsregler.

Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv, som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.